Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Thay đổi người đại diện pháp luật

Phí: 900.000 vnd

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

5.     Soạn mẫu phụ lục I-15 doanh nghiệp nộp sở kế hoạch và đầu tư.

 

Thay đổi vốn điều lệ

Phí: 900.000 vnd

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

Tăng, giảm ngành nghề kinh doanh

Phí: 900.000 vnd

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh.

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

Thay đổi địa chỉ cùng quận/ huyện

Phí: 800.000 vnd

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện.

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

Thay đổi thành viên/ cổ đông sáng lập

Phí: 900.000 vnđ

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông sáng lập.

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

Thay đổi tên công ty

Phí: 1.300.000vnd

Thời gian: 05 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty.

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu

2.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

3.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

4.     Làm thủ tục khắc dấu.

5.     Thông báo phát hành mẫu dấu.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Phí: 1.300.000 vnd

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu

2.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

3.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

4.     Làm thủ tục khắc dấu.

5.     Thông báo phát hành mẫu dấu.

Thay đổi địa chỉ khác quận/ huyện

Phí: 1.500.000 vnd

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ khác quận/ huyện

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu

2.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

3.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

4.     Làm thủ tục khắc dấu.

5.     Thông báo phát hành mẫu dấu.

Thay đổi nội dung kinh doanh của chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Phí: 700.000 vnđ

Thời gian: 03 ngày làm việc

1.     Tư vấn thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia