Chính sách thuế

Thông tư hướng dẫn về hóa đơn
Thông tư 39 hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng...
Xử lý trường hợp ghi sai hóa đơn theo thông tư 39
Cách xử lý trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT 1. Xử lý đối với hóa đơn đã...
TT 26/2015 hướng dẫn sửa đổi một số điều của TT 39/2014 về hóa đơn
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi...
Một số điểm mới theo thông tư 78 về thuế TNDN
  I. Về thuế suất: Từ ngày 01/01/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và kể từ...
Điều kiện khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào theo thông tư 26
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014...
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200
Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu  trong Bảng cân đối kế toán của doanh...
Hướng dẫn lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh
3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):   - Chỉ tiêu này phản...
Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay cho quý khách!