GÓI 4: Đăng ký khai trình + thang bảng lương + xác nhận không đủ điều k